Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 0 0.00% 17/08/2018
Kiều Thị Hải Nhi 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Văn Tứ 0 0.00% 31/12/2017
Hồ Ngọc Yến Phương 0 0.00% 31/12/2017
Trần Văn Hoạt 0 0.00% 04/12/2015
Đỗ Thị Mai 0 0.00% 30/06/2021