Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 165,066,492 51.00% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 16,029,155 4.95% 16/02/2022
Vietnam Holding Ltd 13,965,833 4.32% 31/12/2018
Korea Investment & Securities Co., Ltd 13,932,276 4.30% 31/12/2018
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 11,069,646 3.42% 31/12/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9,701,795 3.00% 21/05/2018
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 3,163,000 0.98% 21/05/2018
KITMC Worldwide China Vietnam Fund 500,000 0.15% 21/05/2018
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 492,481 0.15% 21/05/2018
Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund 373,300 0.12% 31/12/2019
Phạm Việt Anh Chairman of the Board of Directors 180,895 0.06% 30/06/2022
KITMC Vietnam Growth Fund 75,000 0.02% 21/05/2018
Đào Mạnh Tiến 33,880 0.01% 31/12/2019
Lê Thị Hồng Phương 5,000 0.00% 13/05/2022
Nguyễn Thục Quyên 1,698 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Viết Đạt 792 0.00% 30/06/2020
Lê Mạnh Tuấn Deputy CEO 759 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Huyền 334 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Minh Hòa 0 0.00% 02/12/2022
Đặng Khắc Đô 0 0.00% 02/12/2022