Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Vissai Ninh Bình 19,699,871 98.50% 31/12/2017
Lại Phương Bảo Members of the Board 60,000 0.30% 31/12/2017
Vũ Tiến Dương Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 28/11/2022
Hoàng Mạnh Khởi Chief of Executive Officer 0 0.00% 28/11/2022
Trần Thị Thu Hà 0 0.00% 30/06/2015
Lang Trọng Hợp 0 0.00% 30/06/2015
Đặng Đình Đồng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Oánh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 28/11/2022
Mai Sỹ Lợi Chief Accountant 0 0.00% 28/11/2022
Đỗ Thị Hằng Members of the Board 0 0.00% 28/11/2022
Hoàng Tiến Dũng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/11/2022
Cao Bắc Việt 0 0.00% 28/11/2022
Nguyễn Quang Hòa Vice- president 0 0.00% 31/12/2014
CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An 0 0.00% 19/11/2015
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0.00% 25/07/2013
Nguyễn Thế Hùng 0 0.00% 30/06/2015
Vũ Hồng Phương 0 0.00% 28/11/2022
Lê Đình Trung Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/11/2022