Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 15,300,000 51.00% 30/06/2022
Hồ Sỹ Hoàng 54,700 0.18% 30/06/2022
Lê Minh Hải 17,000 0.06% 31/12/2019
Ngô Thị Thu Hoài Member of the Board of Internal controllers 10,000 0.03% 22/09/2022
Phùng Văn Công 2,400 0.01% 31/12/2019
Trần Thị Hương Giang 1,000 0.00% 30/06/2022
Trần Thị Thành Huế Board of internal controllers 1,000 0.00% 30/06/2022
Lê Ngọc Hoàng Chief Accountant 100 0.00% 30/06/2022
Lê Duy Chỉnh 99 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Viết Dương 10 0.00% 30/06/2022
Hoàng Xuân Nam 0 0.00% 03/12/2022
Trần Sỹ Huấn Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Bùi Văn Đấu 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Văn Cường 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Hoành Vice- president 0 0.00% 21/12/2021
Ngô Trúc Vy Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Mạnh Cường Vice- president 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Phi Hoàng 0 0.00% 31/12/2013
Trần Ngọc Lâm Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Tô Văn Viện 0 0.00% 03/12/2022