Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 30,584,533 50.97% 31/12/2021
Mepcom Marine & Offshore Engineering Pte Ltd Singapore (Mepcom) 6,135,880 10.23% 31/12/2021
Đinh Văn Hưng Chairman of the Board of Directors 126,290 0.21% 30/06/2022
Phạm Tất Thành 40,000 0.07% 31/12/2019
Trần Vũ Phượng 39,300 0.07% 30/06/2020
Trần Sỹ Huấn 20,800 0.03% 30/06/2020
Đinh Văn Tân Members of the Board 11,000 0.02% 24/10/2022
Hoàng Văn Hải Member of the Board of Internal controllers 8,000 0.01% 31/12/2021
Đỗ Văn Quang 7,210 0.01% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thân 5,424 0.01% 05/01/2018
Phạm Ngọc Tú 5,400 0.01% 31/12/2020
Phan Khắc Mẫn CEO 3,616 0.01% 30/06/2022
Phạm Chu Tứ 3,300 0.01% 31/12/2021
Đỗ Thị Tuyến 2,400 0.00% 31/12/2019
Ngô Thị Tuyết Thu 2,400 0.00% 31/12/2019
Thái Doãn Thuyết Vice- president 100 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Trang Board of internal controllers 8 0.00% 30/06/2022
Vũ Minh Công Members of the Board 4 0.00% 30/06/2022
CTCP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí 2 0.00% 31/12/2021
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam 0 0.00% 12/04/2012