Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Platinum Victory PTE.Ltd 119,557,466 33.54% 18/11/2022
Nguyễn Thị Mai Thanh Chairman of the Board of Directors 43,368,713 12.17% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Hải 19,451,171 5.46% 30/06/2022
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 18,793,241 5.27% 17/05/2022
Apollo Asia Fund Ltd 17,875,207 5.02% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Thái Bình Members of the Board 6,965,595 1.95% 30/06/2022
Panah Master Fund 6,818,400 1.91% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh 4,708,100 1.32% 30/06/2022
CTCP Cơ điện lạnh 1,007,915 0.33% 31/12/2020
First State Investments ICVC - First State Asia All - Cap Fund 433,000 0.14% 13/08/2019
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 296,410 0.08% 04/04/2022
Huỳnh Thanh Hải Chief of Executive Officer 113,230 0.03% 30/06/2022
Lê Thị Mỹ Phương 2,459 0.00% 30/06/2022
Hồ Trần Diệu Lynh Chief Accountant 191 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Chí Toàn 19 0.00% 30/06/2022
Phạm Quốc Thắng 8 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Quang Quyền Deputy CEO 2 0.00% 31/12/2021
Vietnam Debt Fund SPC 0 0.00% 30/06/2013
Grinling International Ltd 0 0.00% 27/03/2017
Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp. HCM 0 0.00% 27/03/2017