Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 76,740,931 61.78% 30/06/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 32,000,000 25.76% 30/06/2022
Tổng công ty Điện lực Miền Nam - TNHH 8,960,000 7.21% 31/12/2019
Tổng Công ty điện lực miền Trung 4,000,000 3.22% 31/12/2019
CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi 1,280,000 1.03% 31/12/2019
Ngô Đức Thăng Board of internal controllers 18,000 0.01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Tường Vi 8,463 0.01% 30/06/2022
Trần Lý Chief of Executive Officer 7,206 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Đức Phú Deputy CEO 5,500 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Cường 5,500 0.00% 30/06/2022
Đoàn Thị Mỹ Đông Chief Accountant 4,290 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Trương Tiến Đạt Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Đinh Văn Tiến 0 0.00% 06/02/2023
CTCP Cơ điện lạnh 0 0.00% 16/11/2020
Nguyễn Quang Quyền 0 0.00% 06/02/2023
Châu Đình Quốc Deputy CEO 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Trọng Hiền 0 0.00% 06/02/2023
Trần Huy Việt 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Huỳnh Phương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Văn Tặng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 06/02/2023