Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 5,115,313 53.85% 30/06/2022
CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 1,905,000 20.05% 30/06/2022
CTCP Dệt May Huế 421,098 4.43% 31/12/2020
Bùi Nguyên Tiến 342,287 3.60% 30/06/2022
CTCP Bông Việt Nam 253,110 2.66% 31/12/2020
Trần Thị Kim Chi Chief of Executive Officer 212,801 2.24% 30/06/2022
Trần Đình Hiệp Members of the Board 140,000 1.47% 30/06/2022
Hoàng Thái Phương 52,549 0.55% 31/12/2021
Hoàng Thái Trúc Chief Accountant 39,582 0.42% 30/06/2022
Hoàng Thị Thu Trang 39,413 0.41% 30/06/2022
Trần Văn Tấn 2,223 0.02% 30/06/2022
Lê Hồng Quân Deputy CEO 2,223 0.02% 30/06/2022
Lê Thị Quê Hương Members of the Board 2,087 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoa 100 0.00% 07/08/2020
Trần Anh Hào 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Ngọc Cách 0 0.00% 02/02/2023
Vũ Tiến Thắng 0 0.00% 12/07/2018
Cao Hữu Hiếu Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Thị Vân Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 02/02/2023