Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lưu Thị Minh Hằng 1,572,998 6.26% 31/12/2019
Nguyễn Quang Đức 1,486,975 5.92% 31/12/2019
Đỗ Thanh Sửu 1,226,205 4.88% 15/02/2022
Đỗ Thị Nghiêu Member of the Board of Internal controllers 840,884 3.35% 30/06/2020
Hoàng Ngọc Đạt 476,360 1.90% 30/06/2018
Lưu Quốc Dũng 221,901 0.88% 30/06/2020
Dương Văn Xuyên 170,485 0.68% 30/06/2020
Dương Thái Bình Members of the Board 56,028 0.22% 30/06/2020
Dương Thị Thu Hương Chairman of the Board of Directors 49,770 0.20% 30/06/2020
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa 10,000 0.04% 30/03/2018
Nguyễn Thị Minh Thảo Board of internal controllers 116 0.00% 30/06/2020
Huỳnh Quốc Khanh 72 0.00% 30/06/2020
Vũ Quang Thịnh 0 0.00% 01/02/2023
Doãn Hoàng Việt 0 0.00% 30/06/2016
Nguyễn Quang Nhựt 0 0.00% 31/12/2016
Phạm Tiến Đồng 0 0.00% 31/12/2013
Tạ Thị Tuyết Lan 0 0.00% 29/09/2015
Trần Quí Đức Chief Accountant 0 0.00% 01/02/2023
Đinh Văn Tuấn 0 0.00% 01/02/2023
Lê Thị Lý 0 0.00% 31/12/2014