Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 12,794,862 85.34% 31/12/2021
CTCP Giống cây trồng Miền Nam 1,720,582 11.48% 31/12/2021
Phan Thế Tý Board of internal controllers 100 0.00% 23/08/2018
Lê Minh Chánh 6 0.00% 04/09/2018
Nguyễn Thị Thanh Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/12/2022
Văn Thị Ngọc Ánh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/12/2022
Citigroup Global Markets Ltd 0 0.00% 30/10/2009
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 30/06/2018
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 05/05/2015
Quỹ Đầu tư thành viên SSI 0 0.00% 22/05/2018
Nguyễn Hoàng Anh 0 0.00% 06/12/2022
Dương Quang Sáu Members of the Board 0 0.00% 06/12/2022
Đoàn Xuân Khánh Quyên 0 0.00% 06/12/2022
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0 0.00% 03/07/2015
Võ Đắc Khôi 0 0.00% 06/12/2022
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 06/12/2022
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0.00% 27/03/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 0 0.00% 16/08/2013
Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Hữu Hòa 0 0.00% 06/12/2022