Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 12,794,862 85.34% 31/12/2021
CTCP Giống cây trồng Miền Nam 1,720,582 11.48% 31/12/2021
Phan Thế Tý Board of internal controllers 100 0.00% 23/08/2018
Lê Minh Chánh 6 0.00% 04/09/2018
Nguyễn Thị Thanh Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Văn Thị Ngọc Ánh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Citigroup Global Markets Ltd 0 0.00% 30/10/2009
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0.00% 27/03/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 0 0.00% 16/08/2013
Hồ Văn Đoàn 0 0.00% 29/01/2023
Đỗ Bá Vọng 0 0.00% 29/01/2023
Ngô Thị Hoàng Giang 0 0.00% 29/01/2023
Lương Mai Phương 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Đình Nam Chief of Executive Officer 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Quốc Phong Deputy General Director of Business 0 0.00% 29/01/2023
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 30/06/2018
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 05/05/2015
Quỹ Đầu tư thành viên SSI 0 0.00% 22/05/2018
Lê Quang Hồng 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Thị Như Quỳnh 0 0.00% 29/01/2023