Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 28,809,800 98.16% 30/06/2022
Trịnh Anh Phong Chief of Executive Officer 10,500 0.04% 30/06/2022
Mai Tứ Phương Chief Accountant 3,000 0.01% 30/06/2022
Trần Thị Hiền 2,700 0.01% 30/06/2022
Đặng Thúy Nga Board of internal controllers 2,700 0.01% 30/06/2022
Tạ Mạnh Hiền Members of the Board 2,700 0.01% 31/12/2021
Đỗ Trọng Tín Members of the Board 2,600 0.01% 31/12/2021
Võ Hồng Nhung Member of the Board of Internal controllers 2,000 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Dương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Hồng Hào 0 0.00% 07/02/2023
Trần Thắng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 07/02/2023
Trịnh Anh Tuấn 0 0.00% 25/05/2015
Cao Thị Thúy 0 0.00% 31/12/2015
Lê Văn Cường 0 0.00% 07/02/2023
Vũ Thanh Thủy Members of the Board 0 0.00% 07/02/2023
Ngô Tuấn Anh 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Quốc Đại 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Thị Huyền 0 0.00% 07/02/2023