Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Quỳnh Anh 0 0.00% 31/12/2019
Lưu Tiến Ngọc 0 0.00% 27/01/2016
CTCP Quản lý quỹ IB 0 0.00% 28/06/2016
Trịnh Thị Thơm Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/01/2023
Đặng Doãn Kiên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0.00% 30/01/2023
Phạm Tường Minh 0 0.00% 30/01/2023
Trương Quốc Hưng 0 0.00% 31/12/2015