Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thành An 6,334,373 51.00% 31/12/2021
America LLC 1,987,300 16.00% 07/10/2022
Phạm Văn Lê Vice- president 145,943 1.18% 30/06/2022
Hoàng Đức Trúc Members of the Board 125,404 1.01% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Huệ 84,300 0.68% 31/12/2019
Đặng Đình Khiêm Vice- president 83,483 0.67% 30/06/2022
Lâm Văn Công Member of the Board of Internal controllers 68,489 0.55% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hà Members of the Board 24,278 0.20% 30/06/2022
Trần Thị Diệu Thúy Board of internal controllers 10,866 0.09% 30/06/2022
Phan Xuân Bằng Chairman of the Board of Directors 10,000 0.08% 30/06/2022
Mai Tố Loan Member of the Board of Internal controllers 6,404 0.05% 30/06/2022
Lê Ngọc Trường 2,427 0.02% 31/12/2021
Trịnh Thị Thu Hương Members of the Board 2,292 0.02% 30/06/2022
Ngô Sỹ Nguyên 112 0.00% 31/12/2019
Phạm Hữu Trung 0 0.00% 28/01/2023
Trần Đình Ba Ti Vice- president 0 0.00% 28/01/2023
Đỗ Văn Thành 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Khắc Xuyên 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Kháng Vice- president 0 0.00% 28/01/2023
Hoàng Xuân Thơm Chief Accountant 0 0.00% 28/01/2023