Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc 7,072,727 7.07% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại N.T.P 6,000,000 6.00% 30/06/2022
Phạm Văn Chiến 5,000,000 5.00% 31/12/2020
CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam 4,492,900 4.49% 23/02/2022
Nguyễn Hiền Triết 4,000,000 4.00% 22/02/2019
Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện 3,562,250 3.56% 05/03/2019
CTCP Tân Thanh 3,000,000 3.00% 31/12/2021
Hanoi Investments Holdings Ltd 2,628,090 2.63% 01/09/2020
Trần Thế Hưng Chief of Executive Officer 2,127,221 2.13% 30/06/2022
Hồ Lê Minh 2,000,000 2.00% 15/01/2018
Nguyễn Văn Thiền 1,356,949 1.36% 30/06/2022
Norges Bank 1,050,000 1.05% 01/09/2020
Nguyễn Thị Diên Members of the Board 1,040,000 1.04% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 1,000,000 1.00% 22/12/2022
Vietnam Co-investment Fund 843,000 0.84% 01/09/2020
Aquila Spc Ltd 641,500 0.64% 08/08/2019
Nguyễn Văn Trí Chairman of the Board of Directors 600,000 0.60% 30/06/2022
Đặng Thị Mười 600,000 0.60% 30/06/2022
Dương Hoàng Sơn 466,525 0.47% 30/06/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 75,000 0.08% 01/09/2020