Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 1,089,260 64.50% 31/12/2019
Lê Văn Hiệu Chairman of the Board of Directors 31,700 1.88% 31/12/2020
Ung Thị Thùy Linh Board of internal controllers 16,700 0.99% 31/12/2020
Nguyễn Thị Hương 16,000 0.95% 18/09/2018
Nguyễn Hữu Tường Members of the Board 12,300 0.73% 31/12/2020
Lê Bá Tuấn Vũ Members of the Board 11,400 0.68% 31/12/2020
Hà Mạnh Cương Vice- president 3,000 0.18% 31/12/2020
Nguyễn Văn Cung Vice- president 2,300 0.14% 31/12/2020
Nguyễn Công Đông 2,300 0.14% 31/12/2018
Vũ Tiến Dũng Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.06% 31/12/2020
Cao Văn Vinh 1,000 0.06% 31/12/2020
Nguyễn Đức Hùng 900 0.05% 31/12/2020
Huỳnh Quang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 24/06/2021