Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 15,969,884 65.00% 30/06/2022
Phạm Uyên Nguyên 1,215,000 4.95% 31/12/2020
Hà Thị Diệp Anh Chief Accountant 26,640 0.11% 14/12/2022
Phạm Thị Lan Hương Member of the Board of Internal controllers 3,000 0.01% 18/01/2023
Nguyễn Hồng Sơn 2,862 0.01% 31/12/2018
Ong Thế Minh 779 0.00% 31/12/2018
Phùng Văn Tuyên 271 0.00% 31/12/2019
Trần Quốc Toàn Vice- president 120 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Sơn 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Phương Nhung 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Trọng Tốt 0 0.00% 05/02/2023
Trịnh Thị Bích Ngọc 0 0.00% 18/12/2018
Nguyễn Thị Lương Anh Board of internal controllers 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Hoàng Trung 0 0.00% 20/01/2016
Asia Value Investment Ltd 0 0.00% 14/03/2017
Dương Quang Lai 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Phương Dung Representative Spokesman 0 0.00% 05/02/2023
Phạm Hồng Tài 0 0.00% 05/02/2023
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 0 0.00% 26/06/2015
Nguyễn Quang Quảng Members of the Board 0 0.00% 05/02/2023