Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 6,249,481 31.25% 31/12/2021
CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL 1,400,000 7.00% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại SMC 1,400,000 7.00% 30/06/2022
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt 1,199,909 6.00% 31/12/2021
CTCP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL 1,125,900 5.63% 30/06/2022
Công ty Tôn Phương Nam 1,000,000 5.00% 30/06/2022
Trần Ngọc Tuấn Chairman of the Board of Directors 815,000 4.08% 30/06/2022
Trần Thanh Hương Members of the Board 17,400 0.09% 30/06/2022
Đặng Thị Hạnh 5,300 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Sinh 2,300 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Huy Thọ Chief of Executive Officer 1,000 0.01% 30/06/2022
Lê Việt Members of the Board 0 0.00% 30/06/2021
Bùi Vĩnh Hào Deputy CEO 0 0.00% 08/12/2022
Lại Văn Quyền Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022
Võ Thị Lệ Châu 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Hữu Kinh Luân Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Thị Hồng Mây Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Trường Hải 0 0.00% 08/12/2022
Trần Thị Thùy Trang Chief Accountant 0 0.00% 08/12/2022
Triệu Anh Vũ Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/12/2022