Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Dongwon Systems Corporation 13,224,518 88.16% 31/12/2021
CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 1,482,228 9.88% 31/12/2021
Jang Sung Hak Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 30/01/2023
Công ty TNHH Thương mại Việt Siêu 0 0.00% 08/09/2015
Châu Ngọc Giang Thanh 0 0.00% 14/10/2015
Nguyễn Hữu Thanh Tâm 0 0.00% 11/02/2017
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 0 0.00% 11/02/2017
PCA International Opportunities Funds SPC 0 0.00% 04/07/2008
Phạm Thế Nghĩa 0 0.00% 30/01/2023
Cho Jum Kun 0 0.00% 30/01/2023
Châu Công Thức 0 0.00% 30/01/2023
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 18/06/2015
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0.00% 31/12/2019
Vũ Mai Trang Representative Spokesman 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Phan Minh Khôi 0 0.00% 30/01/2023
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 18/06/2015
Trương Minh Hạnh 0 0.00% 18/06/2015
CTCP Đại Tân Long 0 0.00% 07/09/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 0 0.00% 30/03/2017
VOF Investment Ltd 0 0.00% 30/03/2017