Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0.00% 31/12/2019
Koo Jae Young Chief of Executive Officer 0 0.00% 31/01/2023
Lee SeHoon Director of Finance 0 0.00% 31/01/2023
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 18/06/2015
Trương Minh Hạnh 0 0.00% 18/06/2015
CTCP Đại Tân Long 0 0.00% 07/09/2015
Song Jong Sun Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
JF Vietnam Opportunities Fund 0 0.00% 18/06/2015
Hoàng Chí Thanh 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Tấn Bảo 0 0.00% 31/12/2016
Lee Jeong Ki Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Lê Thị Ngọc Trâm 0 0.00% 31/01/2023
Lê Văn Nhân Board of internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Citigroup Global Markets Ltd 0 0.00% 18/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 0 0.00% 06/10/2015
Lê Đình Hưng 0 0.00% 06/10/2015
Nguyễn Thị Tâm 0 0.00% 31/12/2014
Bùi Quang Định 0 0.00% 31/12/2014
Đoàn Bích Thảo 0 0.00% 08/10/2015
Đoàn Ngọc Dung 0 0.00% 30/06/2015