Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 1,137,500 65.00% 30/06/2022
Trương Thoại Nhân Chief of Executive Officer 401,170 22.92% 30/06/2022
CTCP Dược Trung ương 3 47,400 2.71% 22/06/2022
Vũ Tam Khôi 46,015 2.63% 14/01/2021
Nguyễn Đức Thắng 6,000 0.34% 02/11/2018
Văn Thị Lệ Phương 3,500 0.20% 30/06/2022
Trần Thị Minh Members of the Board 3,300 0.19% 30/06/2022
Trương Minh Nguyệt 2,400 0.14% 30/06/2022
Hoàng Thị Minh Tâm 2,000 0.11% 30/06/2022
Nguyễn Thế Nam Member of the Board of Internal controllers 2,000 0.11% 30/06/2022
Ngô Thị Thu Hiền Board of internal controllers 300 0.02% 30/06/2022
Dương Trường Sinh 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Huy Thanh Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Võ Kim Huệ 0 0.00% 04/12/2022
Trần Anh Tuấn Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Mai 0 0.00% 31/12/2017
Hoàng Minh Thắng 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thiện Tâm 0 0.00% 01/11/2017
CTCP Dược phẩm Ceteco USA 0 0.00% 14/01/2021
Nguyễn Văn Thảo 0 0.00% 04/12/2022