Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Vũ Thị Như Mai Chief of Executive Officer 3,446,236 22.07% 30/06/2022
Vũ Duy Bé 1,519,388 9.73% 22/11/2022
Vũ Thanh Thủy Member of the Board of Internal controllers 1,462,031 9.36% 23/11/2022
Vũ Thanh Thảo 1,418,592 9.08% 30/06/2022
Vũ Thị Kim Liên 1,082,112 6.93% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Thanh Member of the Board of Internal controllers 762,740 4.88% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lệ Thanh 756,322 4.84% 30/06/2022
Phạm Hữu Xuân 40,824 0.26% 30/06/2020
Phan Thị Phụng 12,097 0.08% 30/06/2020
Võ Thị Thu Nở 10,932 0.07% 30/06/2020
Võ Hồng Hạnh 1,728 0.01% 30/06/2020
Trần Thị Thanh Loan Board of internal controllers 1,200 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Thùy 839 0.01% 31/12/2021
Trần Thắng Công 409 0.00% 30/06/2020
Nguyễn Nhơn Tuấn 46 0.00% 30/06/2020
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 0 0.00% 14/02/2022
Du Thanh Tâm 0 0.00% 26/07/2016
Nguyễn Tấn Sỹ 0 0.00% 05/04/2021
Huỳnh Phan Thanh Vũ 0 0.00% 03/12/2022
Trần Thị Phương Lan Deputy CEO 0 0.00% 03/12/2022