Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG 6,209,900 51.75% 28/10/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 562,200 4.69% 04/04/2019
Nguyễn Tam Công 489,635 4.08% 25/01/2018
Bùi Huy Thái 472,203 3.94% 31/12/2020
Phạm Minh Tuấn 456,056 3.80% 30/06/2019
Trần Trung Hà Deputy CEO 399,119 3.33% 30/06/2021
CTCP Xây dựng số 9 - VC9 304,800 2.54% 31/12/2021
Phạm Văn Hải 143,944 1.20% 31/12/2019
Phạm Ngọc Hùng 25,285 0.21% 31/12/2020
Nguyễn Tiến Nam 18,568 0.15% 31/12/2019
Hoàng Tùng Lâm 18,400 0.15% 31/12/2019
Đặng Thanh Huấn 15,150 0.13% 31/12/2019
Nguyễn Hải Lâm 8,890 0.07% 31/12/2018
Lại Thị Lan Chief Accountant 6,613 0.06% 30/06/2022
Lại Thị Hương 6,600 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Trường Hưng 4,545 0.04% 31/12/2018
Trần Thạch Tiến 4,200 0.04% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Ba 2,911 0.02% 30/06/2022
Mai Tùng Sơn 2,078 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lan 1,980 0.02% 31/12/2018