Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam 3,421,900 68.44% 31/12/2021
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1,500,000 30.00% 31/12/2021
Trịnh Quốc Sơn Chief Accountant 2,900 0.06% 04/07/2016
Nguyễn Duy Pháp Vice- president 1,100 0.02% 04/07/2016
Nguyễn Phú Dương 1,000 0.02% 04/07/2016
Đặng Xuân Hiến 0 0.00% 02/12/2022
Ngô Văn Tĩnh 0 0.00% 02/12/2022
Lê Việt Quang 0 0.00% 02/12/2022
Ngô Khánh Toàn Members of the Board 0 0.00% 02/12/2022
Đoàn Xuân Hiệu 0 0.00% 02/12/2022
Trần Hữu Thành 0 0.00% 02/12/2022
Lê Mạnh Cường 0 0.00% 02/12/2022
Trần Minh Đức Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/12/2022
Đinh Thị Thủy Board of internal controllers 0 0.00% 02/12/2022
Kim Ngọc Nhân Members of the Board 0 0.00% 02/12/2022
Trần Văn Trung Members of the Board 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Văn Phi CEO 0 0.00% 02/12/2022
Phạm Minh Phúc Vice-chairman of the Board 0 0.00% 02/12/2022
Lương Xuân Quang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/12/2022
Phan Tuấn Ngọc Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 02/12/2022