Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Hồ Ngọc Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Trịnh Nguyên Khánh Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Bích Thu 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Ngọc Lin 0 0.00% 31/12/2017
Lã Minh Văn 0 0.00% 09/02/2023
Phạm Huy Hùng 0 0.00% 09/02/2023
Đinh Thị Hạnh Board of internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0.00% 02/08/2021
CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones 0 0.00% 21/02/2020
Vũ Ngọc Tú Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0.00% 09/02/2023
Thân Thế Hà 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Hữu Tới 0 0.00% 09/02/2023
Ngô Mạnh Cường 0 0.00% 31/12/2017
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0 0.00% 21/02/2020
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 18/05/2018
Nguyễn Văn Bình Chief Accountant 0 0.00% 15/10/2020
Đinh Thái Hà 0 0.00% 23/07/2019
Vũ Đức Quang 0 0.00% 20/08/2018
Nguyễn Tuấn Cường 0 0.00% 31/12/2017