Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Thị Ngọc Lin 0 0.00% 31/12/2017
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 0 0.00% 02/08/2021
CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Mundus Stones 0 0.00% 21/02/2020