Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam 1,006,809 55.93% 30/06/2022
Nguyễn Công Diệu CEO 61,220 3.40% 30/06/2022
Nguyễn Tráng Sỹ 14,500 0.81% 31/12/2020
Trần Quang Cần 11,000 0.61% 31/12/2020
Đỗ Chiến Thắng Vice- president 4,100 0.23% 30/06/2022
Finansia Syrus Securities Public Company Ltd 4,000 0.22% 31/12/2021
Trần Ngọc Báu Member of the Board of Internal controllers 2,900 0.16% 30/06/2022
La Mihwa 2,400 0.13% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiệp Giang 1,557 0.09% 31/12/2020
Kim Sunwoo 1,200 0.07% 31/12/2021
Shinichi Sano 1,000 0.06% 31/12/2019
Choi Eun Hee 600 0.03% 31/12/2021
Hoàng Hữu Lộc 42 0.00% 31/12/2021
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh 0 0.00% 27/09/2017
Nguyễn Ngọc Lượng 0 0.00% 31/12/2014
Ngô Văn Cường 0 0.00% 05/12/2022
Lê Văn Khôi Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/12/2022
Võ Quang Board of internal controllers 0 0.00% 05/12/2022
Lê Thúc Vũ 0 0.00% 05/12/2022
Đặng Phương Vice- president 0 0.00% 05/12/2022