Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 4,784,000 40.00% 30/06/2022
CTCP Hàng hải Phú Mỹ 848,285 7.09% 30/06/2022
Dương Lê Dũng 0 0.00% 05/09/2014
Nguyễn Thị Tuyết Minh 0 0.00% 03/08/2021
Trần Hữu Hiệp 0 0.00% 31/12/2015
Lê Minh Việt 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thuận 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Quang Huy Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Trần Thị Diễm Thúy 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thanh Hoàng 0 0.00% 27/07/2015
Phan Ngọc Bình Chief Accountant 0 0.00% 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 0 0.00% 03/08/2021
Nguyễn Đăng Trình 0 0.00% 31/12/2014
Lê Thị Kim Long 0 0.00% 09/09/2014
Nguyễn Văn Hồ Deputy CEO 0 0.00% 23/07/2015
Liêu Cẩm Yến 0 0.00% 31/12/2015
Cao Minh Lãm 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Văn Kim 0 0.00% 28/01/2023
Đoàn Minh Thư 0 0.00% 28/01/2023
Trần Chí Dũng 0 0.00% 28/01/2023