Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 4,000,000 28.07% 13/05/2021
Lê Chí Cường 1,000,000 7.02% 13/05/2021
Nguyễn Thị Hương 670,249 4.70% 30/06/2022
Thân Hoài Nhân 418,449 2.94% 31/12/2019
Lê Anh Tuấn CEO 355,499 2.49% 30/06/2022
Lê Hải Đoàn 300,256 2.11% 30/06/2022
Lê Đức Liên 250,314 1.76% 31/12/2021
Võ Quốc Dũng 175,000 1.23% 31/12/2021
Đinh Thị Doan 104,249 0.73% 30/06/2022
Hồ Thị Phương 99,875 0.70% 31/12/2021
Lê Thị Thanh Hương 94,625 0.66% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Hà Chief Accountant 90,400 0.63% 30/06/2022
Lê Xuân Hà 89,500 0.63% 31/12/2021
Lê Đức Linh 89,000 0.62% 31/12/2021
Trần Hồng Quynh 75,000 0.53% 30/06/2022
Bùi Việt Dũng 69,625 0.49% 30/06/2022
Đặng Văn Tiếp 62,500 0.44% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hiệt 35,236 0.25% 30/06/2022
Vũ Xuân Chiến 30,000 0.21% 31/12/2021
Lê Đức Lưu 28,750 0.20% 30/06/2021