Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 12,475,008 51.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thuấn Members of the Board 4,948,720 20.23% 30/06/2022
Lâm Thị Mai 2,062,980 8.43% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Lefaso 228,424 0.93% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thái Bình 214,816 0.88% 30/06/2022
Nguyễn Thân Chief of Executive Officer 40,149 0.16% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Khánh Board of internal controllers 8,310 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hoài 5,488 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Đà Representative Spokesman 4,704 0.02% 30/06/2022
Thái Nguyên Luật Chief Accountant 1,568 0.01% 30/06/2022
Trần Thắng 0 0.00% 27/11/2022
Bùi Thế Chuyên 0 0.00% 27/11/2022
Phạm Thanh Tùng 0 0.00% 27/11/2022
Đoàn Tấn Vinh 0 0.00% 31/12/2016
Trần Thị Mộng Thu 0 0.00% 31/12/2017
Văn Phú Tâm 0 0.00% 31/12/2015
Đặng Anh Minh 0 0.00% 27/11/2022
Nguyễn Minh Việt Hưng Members of the Board 0 0.00% 27/11/2022
Mai Thanh Bình Members of the Board 0 0.00% 27/11/2022
Nguyễn Xuân Bắc 0 0.00% 27/11/2022