Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP 7,920,000 60.00% 31/12/2022
Đỗ Thị Thanh Nhã 783,700 5.94% 31/12/2021
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 474,100 3.59% 31/12/2021
Trần Văn Thành 31,300 0.24% 31/12/2018
Nguyễn Đức Bôn Chairman of the Board of Directors 23,870 0.18% 31/12/2022
Nguyễn Duy Hùng Chief of Executive Officer 20,000 0.15% 31/12/2022
Nguyễn Văn Tứ Deputy CEO 9,240 0.07% 31/12/2022
Huỳnh Bá Đức Member of the Board of Internal controllers 8,800 0.07% 31/12/2022
Chu Xuân Lăng Deputy CEO 7,970 0.06% 31/12/2022
Nguyễn Duy Hưng 6,800 0.05% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Tuấn Chief Accountant 5,170 0.04% 31/12/2022
Nguyễn Văn Lộc Members of the Board 5,170 0.04% 31/12/2022
Nguyễn Duy Dương Deputy CEO 5,000 0.04% 31/12/2022
Bùi Khánh Linh Board of internal controllers 3,939 0.03% 31/12/2022
Nguyễn Thị Kim Dung 2,200 0.02% 31/12/2022
Vũ Thị Khiêm 1,320 0.01% 31/12/2022
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1,100 0.01% 31/12/2022
Phạm Phước Thịnh Member of the Board of Internal controllers 1,100 0.01% 31/12/2022
Đoàn Lưu Bích Trang 330 0.00% 31/12/2022
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 3 0.00% 31/12/2020