Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh 2,658,783 52.55% 23/09/2022
Hoàng Minh Thọ 15,000 0.30% 31/12/2019
Trần Vũ Tuấn 15,000 0.30% 31/12/2019
Trần Thị Hoàng Liên 10,600 0.21% 31/12/2021
Phan Văn Thìn 9,200 0.18% 31/12/2020
Phạm Xuân Thái 8,108 0.16% 30/06/2021
Trần Thu Hà 3,000 0.06% 31/12/2019
Phạm Thị Ngọc Lan 2,000 0.04% 30/06/2021
Nguyễn Bích Thu 225 0.00% 30/06/2018
Đinh Tiến Thành Chief of Executive Officer 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền Deputy CEO 0 0.00% 04/12/2022
Đặng Quỳnh Thoa 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Tiến Vĩnh 0 0.00% 30/06/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0.00% 04/06/2015
Nghiêm Xuân Thụy 0 0.00% 16/05/2014
CTCP Vang Thăng Long 0 0.00% 05/10/2012
CTCP Belaz Việt Nam 0 0.00% 18/09/2017
Vũ Thanh Sơn Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/12/2022
Trần Huệ Linh Board of internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thái Dũng Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022