Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 2,014,626 49.76% 30/06/2020
Ngô Hữu Tài 270,126 6.67% 31/12/2019
Phạm Quốc Bình 259,500 6.41% 30/06/2022
Ngô Thị Thanh Trúc 192,126 4.75% 22/04/2022
Phan Quốc Thông Representative Spokesman 67,565 1.67% 31/12/2018
Trần Lê Duy 65,837 1.63% 30/06/2021
Lê Đình Nhiên 57,937 1.43% 31/12/2019
Nguyễn Văn Thạnh Members of the Board 49,301 1.22% 31/12/2021
Cao Toàn Thắng 48,000 1.19% 25/01/2021
Lê Quốc Cường 39,502 0.98% 30/06/2019
Trần Thị Hoa Phượng 21,811 0.54% 31/12/2019
Huỳnh Hữu Phúc 14,370 0.35% 31/12/2018
Nguyễn Hoài Yên 3,543 0.09% 30/06/2020
Phạm Đức Thắng Members of the Board 3,500 0.09% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Đào 1,100 0.03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Nguyên 950 0.02% 31/12/2018
Lê Thị Kim Nuống Member of the Board of Internal controllers 37 0.00% 30/06/2022
Võ Bá Trắc 0 0.00% 31/12/2017
Mai Thị Thanh Thủy 0 0.00% 05/02/2023
Đặng Minh Thừa Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/02/2023