Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 969,000 51.00% 31/12/2020
Nguyễn Chí Thịnh Representative Spokesman 129,830 6.83% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Anh 1,140 0.06% 01/08/2016
Trần Trung Đạt Members of the Board 0 0.00% 12/08/2021
Tạ Trường Long Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 12/08/2021
Nguyễn Văn Hiển Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 12/08/2021
Lê Minh Thái Vice- president 0 0.00% 12/08/2021
Nguyễn Văn Cường Members of the Board 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Văn Quang 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Thị Hồng Phương 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Thúy Quỳnh 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Hải Vân 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Thị Thùy Dương Chief Accountant 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Tuấn Anh Vice- president 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Xuân Quang 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Đăng Trung 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Chí Sơn Board of internal controllers 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Việt Anh 0 0.00% 30/05/2016
Phạm Thị Tuyết 0 0.00% 30/05/2016
Nguyễn Văn Sơn 0 0.00% 30/05/2016