Introduction

CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico là một trong những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và thương mại hàng đầu của tỉnh Cao Bằng về cả chất lượng cũng như doanh thu. Xét về quy mô vốn cũng như địa bàn hoạt động, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico đóng góp đáng kể đến sự phát triển chung ngành du lịch Cao Bằng.

Business sector

History

Date of incorporation 01/01/0001
Certificate of registration number 4800130044
Date of issue 02/12/2021
Capital 18,000,000,000
Tax Code 4800130044
Sectors & Industries Travel & Leisure > Travel & Tourism

  • CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico tiền thân là Nhà khách Bằng Giang, được thành lập năm 1996 trực thuộc tỉnh ủy Cao Bằng
  • Từ năm 1999-20/08/2008, giai đoạn này là thời kỳ chuyển từ Nhà Khách tỉnh ủy sang doanh nghiệp đoàn thể, hạch toán độc lập, doanh nghiệp đi vào hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, vừa phải phục vụ tốt công tác ăn nghỉ cho nhiệm vụ chính trị địa phương vừa phải hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi
  • Năm 2008, Công ty đã thực hiện cổ phần hóa chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành CTCP theo quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 19/03/2008 của UBND tỉnh Cao Bằng
  • Ngày 01/09/2008, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng chính thức đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần và là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (nay là Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin) 
  • Ngày 24/09/2020, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico được UBCKNN chấp nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 5773/UBCK-GSĐC
  • Ngày 02/01/2020, CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng-Vimico được Trung tâm lưu ký chứng khoán VB cấp giấy chứng nhận ĐKCK lần đầu số 64/2020/GCNCP-VSD với 1.800.000 cổ phiếu 
  • Hiện nay, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKDN số 4800130044 do Sở KH&ĐT Tỉnh Cao Bằng cấp thay đổi lần thứu 4 ngày 07/09/2019 với VĐL 18.000.000.000 đồng

Listing information

Date of listing 02/12/2021
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 21,500
Listing Volume 1,800,000
Total Listing Value 18,000,000,000

Management team

Nguyễn Văn Viên Chairman of the Board of Directors
Nông Thị Thúy Members of the Board
Lâm Đức Xuân Members of the Board
Vương Văn Hường Members of the Board
Nguyễn Thị Ngọc Anh Board of internal controllers
Đào Thị Vân Anh Member of the Board of Internal controllers
Nguyễn Lệnh An Member of the Board of Internal controllers
Nông Thị Thúy CEO
Dương Quốc Thái Chief Accountant
Nông Thị Thúy Representative Spokesman