Introduction

Business sector

History

Date of incorporation 01/01/0001
Certificate of registration number 0500478210
Date of issue 03/11/2021
Capital 280,000,000,000
Tax Code 0500478210
Sectors & Industries Construction & Materials > Building Materials & Fixtures

  • CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt
  • Ngày 02/12/2015, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt thay đổi mô hình hoạt động và đổi tên thành CTCP Đầu tư Bất động sản Đại Việt
  • Ngày 30/05/2019, Công ty chính thức được đổi tên thành CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt
  • Ngày 19/03/2020, Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng
  • Ngày 31/08/2020, Cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt được trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 55/2020/GCNCP-VSD với 4.000.000 cổ phiếu, mã DVG
  • Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo giấy phép số 0302001404 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp lần đầu ngày 27/02/2006, số 0500478210 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/05/2019 với VĐL 40.000.000.000 đồng 

Listing information

Date of listing 03/11/2021
Stock exchange HASTC
Par Value 10,000
Initial Listing Price 12,200
Listing Volume 4,000,000
Total Listing Value 40,000,000,000

Management team

Nguyễn Văn Ninh Chairman of the Board of Directors
Vũ Văn Minh Members of the Board
Bùi Văn Thụy Members of the Board
Hồ Đình Tùng Members of the Board
Trương Thị Mai Board of internal controllers
Nguyễn Thị Hiền Member of the Board of Internal controllers
Nguyễn Thùy Linh Member of the Board of Internal controllers
Hồ Đình Tùng Chief of Executive Officer
Chu Văn Lý Deputy CEO
Trịnh Văn Nhật Deputy CEO
Trần Thị Thanh Chief Accountant
Hồ Đình Tùng Representative Spokesman