DTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022

HOSE - 03/06/2023 5:22:00 PM


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2022 của Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã CK: DTA) như sau:

Các tin liên quan