PTB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE - 02/07/2023 2:39:00 PM


Công ty Cổ phần Phú Tài công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Các tin liên quan