CSC: Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 132.400 CP

HNX - 28/07/2021 8:55:00 AM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 136.907 CP (tỷ lệ 0,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 132.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 269.307 CP (tỷ lệ 1,18%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan