CSC: Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

HNX - 28/07/2021 1:59:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 269.307 CP (tỷ lệ 1,18%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/07/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan