LNC: Nguyễn Mậu Hào - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7.300 CP

HNX - 29/07/2021 8:59:00 AM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mậu Hào
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.300 CP (tỷ lệ 0,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 7.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.600 CP (tỷ lệ 0,24%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan