HVA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Tấn Hùng

HNX - 29/07/2021 2:10:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tấn Hùng
- Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 266.400 CP (tỷ lệ 4,72%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,33%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan