HVA: Ngô Thị Thảo không còn là cổ đông lớn

HNX - 29/07/2021 2:08:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thảo - Mã chứng khoán: HVA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.700 CP (tỷ lệ 5,3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 279.700 CP (tỷ lệ 4,95%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan