LNC: Lê Tùng Định - Thành viên BKS - đã mua 1.200 CP

HNX - 7/29/2021 2:13:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Tùng Định
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.200 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan