CSC: Huỳnh Thị Mai Dung - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.400.000 CP

HNX - 29/07/2021 2:51:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Mai Dung
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.243.110 CP (tỷ lệ 18,6%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15.960 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.400.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/08/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan