CSC: Đặng Thanh Tú - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP

HNX - 7/29/2021 2:50:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thanh Tú
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15.960 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/08/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/08/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan