LNC: Nguyễn Thị Liên - Thành viên BKS - đã mua 300 CP

HNX - 30/07/2021 8:55:00 AM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Liên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: LNC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.700 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan