DXD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HNX - 30/07/2021 9:25:00 AM


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXD của CTCP Đầu tư và Xây dựng - VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng từ ngày 05/09/2021 đến ngày 15/09/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI
          - Nội dung họp: + Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng –VVMI;
+ Sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng –VVMI;
+ Thay đổi tên Công ty;
+ Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng –VVMI tại Sở chứng khoán Hà Nội (do không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo điều 38 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019);
+ Một số vấn đề khác.

File đính kèm:

Các tin liên quan