CSC: Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

HNX - 30/07/2021 6:17:00 PM


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Năm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.248.835 CP (tỷ lệ 5,47%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/08/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/09/2021.

File đính kèm:

Các tin liên quan