Title Báo cáo phân tích CTCP Hùng Vương_Khuyến nghị TRUNG LẬP
Report Type Phân tích công ty
Source Phu Hung Securities
Industry
Bussiness
Detail Date : 19/07/2016
Total pages : 7
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 731 Kb
Download: 875
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Với những rủi ro hiện tại về các khoản phải thu và hàng tồn lớn, nợ vay liên tục gia tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, PHS đánh giá TRUNG LẬP cổ phiếu HVG trong bối cảnh ngành thủy sản còn nhiều khó khăn.