序論

So với các ngân hàng cùng ngành hoạt động tại Việt nam, MSB sở hữu nhiều thế mạnh góp phần khẳng định vị thế trên thị trường trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng và các dịch vụ có liên quan

ビジネス分野

  • Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và ngoài nước; Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây: Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm: Séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ, và chi hộ; Thực hiện dịch vụ thanh toán Quốc tế, và các dịch vụ thanh toán khác khi được NHNN chấp thuận tài khoản thanh toán cho khách hàng; Cung ứng các phương tiện thanh toán; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh; Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: Cho vay; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; Bảo lãnh ngân hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Bao thanh toán trong nước; Bao thanh toán Quốc tế; Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được NHNN chấp thuận; Các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng sau khi được NGNN chấp thuận bằng văn bản; Kinh doanh mua bán vàng miếng.
  • Cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toán; Mua bán trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu doanh nghiệp hiện dịch vụ môi giới tiền tệ; Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước.
  • Các hoạt động thanh toán và giao dịch bằng thẻ tín dụng; Tư vấn tài chính doanhh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vẫn đầu tư: Mua, bán nợ.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0200124891
経営登録証明書の発行日 13/01/2023
資本金 20,000,000,000,000
税番号 0200124891
業界&分野 >

  • Năm 1991: Chính thức thành lập tại TP. Hải Phòng dưới hình thức Ngân hàng Thương Mại Cổ phần, bao gồm một số chi nhánh tại 4 tỉnh lớn: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, TP. HCM
  • Năm 2007, MSB đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN
  • Năm 2015, nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) bằng hình thức phát hành cổ phần MSB và hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần MDB đang lưu hành theo tỷ lệ 1:1
  • Hiện nay Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0200124891 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 01/04/2020 với VĐL là 11.750.000.000.000 đồng

上場情報

上場日 13/01/2023
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 15,000
上場株数 2,000,000,000
上場総額 20,000,000,000,000

取締役会

Trần Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hoàng An Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thiên Hương Phó Chủ tịch HĐQT
Trần Xuân Quảng Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Linh Thành viên HĐQT
Tạ Ngọc Đa Thành viên HĐQT
Phạm Thị Thành Trưởng ban kiếm soát
Lê Thanh Hà Thành viên Ban kiểm soát
Chu Thị Đàm Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hoàng Linh Tổng giám đốc
Nguyễn Hương Loan Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Minh Phó Tổng giám đốc
Đinh Thị Tố Uyên Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Phó Tổng giám đốc
Phùng Thùy Nhung Kế toán trưởng
Nguyễn Hoàng Linh Đại diện công bố thông tin